Hem
::
Om Oss :: Grundare :: Nyheter :: Engagera Dig :: Varför Socius :: Påverkande Faktorer ::    
 
Partners och Sponsorer . :: Bild Galleri :: Kontakter :: Kenya på webben ::    
 
 
 

Syfte
Att skapa en bra barnomsorg så att både kvinnor och män kan yrkesarbeta och känna sig trygga.
Att ge barnen en möjlighet att gå i skolan i sitt närområde
Att utveckla byn så att fler arbetstillfällen skapas.

Medlemskap
Medlemskapet är öppet för alla,oberoende av religion,etnisk,och politisk tillhörighet.
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlemsavgift
Medlemsavgift är 100 kr/ år vid bildandet av föreningen.Årsmötet fastställer sedermera avgift.

Styrelse
Styrelsen skall inom ramen för stadgarna verka för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen  består av ordförande,sekreterare,kassör,2 ord. Ledamöter och 4 suppleanter.
Styrelsen utser erforderliga funktionärer i övrigt.Avgår ledamot innan mandatperiodens slut,inträder istället suppleant.

Styrelse sammanträder när ordföranden eller minst tre styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelse är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

Ordföranden är föreningen officiella representant leder dess förhandlingar och vakar över att dess stadgar efterlevs.

Sekreteraren skall sköta föreningens korrespondens,föra och skriva ut protokoll vid styrelsens sammanträden samt upprätta förslag till verksamhetsberättelse.

Kassör är föreningens officiella representant tillsammans med ordföranden..Kassören verkställer utbetalningar för föreningens räkning samt för kassabok över föreningens räkenskaper. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall vara tillgängliga för revisor senast den 30 januari.

Mötet
Års mötet avhålles i februari månad. Extra möten avhålles när så erfordras.Tid och plats för möterna bestäms av styrelsen.Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet.

Rösträtt
Rösträtt har alla medlemmar

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annat skäll än att denna ha försummat att betala föreningens beslutade avgifter,motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inför styrelsen över de omständigheter,som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.Denna yttrandetid skall vara minst en månad.

Ansökan
Ansökan sker per telefon,skriftligt eller via E-mail till någon i styrelse
Ansökan om medlemskap  får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intresse.Beslut att avslå ansökan skall fattas av styrelsen och beslutanderätten får ej delegeras.Den som är missnöjd med styrelsens beslut kan överklaga den till nästkommande styrelsemöte.

Ärendeförtäckning
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma,ordförande och kassör kan ej avgår samtidigt).

 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän jämte ordföranden justera protokollet.
 • Styrelsens berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Val av styrelse och övriga funktionärer
  • Ordföranden,sekreterare,kassör samt två ledamöter,kassör 2 år övriga väljs på 1 år
  • Fyra suppleanter på ett år
  • En revisor och en revisorsuppleant på ett år.
  • Valberedning, 1 ordinarie och en suppleant
 • Forslag som väcks av styrelsen eller till styrelsen inlämnas av medlem minst 14 dagar före mötet.Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen lämnas in minst 30 dagar i förväg.

Övriga
Verksamheten leds av styrelsen som kan knyta personer för olika aktiviteter.Styrelsen kallar till minst 2 medlemsmöten/år

Stadgefrågor
förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast avgöras vid ordinarie årsmöte.För godkännande av sådan förslag erfödras beslut av minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar.

Föreningens tillgångar vid upplösning
Vid upplösning av förening skall tillgångar skänkas till organisation som verkar för byn Isingas bästa.

 
 
För att donera klicka på knappen nedan
 
Din Favoritlänkar
 
facebook youtube
yahoomail twitter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villkor för användning : Sekretesspolicy : Upphovsrätt

Copyright © 2011 Socius Skolan. Alla rättigheter reserverade.